PROGRAM

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM

 ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

 

 

Gmina Ujsoły przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Ujsoły:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

- osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym w tym niepełnosprawnością sprzężoną  lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  •  wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością lub opiekun prawny osoby z niepełnosprawnością ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.
Osoby wskazane przez osobę z niepełnosprawnością lub jego opiekuna prawnego muszą spełniać jeden z warunków:

a) posiadanie dokumentów potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu,

Ponadto osoby wskazane nie mogą być członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2024 roku proszone są o złożenie załączonych poniżej dokumentów (dokumenty dostępne również do pobrania GOPS Ujsoły).

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujsołach 34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1 do dnia 01.03.2024 r.

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Staniszewska - tel. (33) 864 73 50 wew. 23, e-mail: gops@ujsoly.com.pl

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń ( z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją)

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Dofinansowanie: 218994,00zł

Całkowita wartość: 218994.00zł

Okres realizacji projektu: marzec 2024 r. - grudzień 2024 r.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Plakat Aysystent 2024.pdf 2024-02-16 07:21:00 663 kB
Karta_zgłoszenia_do_programu_20230831093139.pdf 2024-02-16 07:13:00 261 kB
klauzula_RODO.pdf 2024-02-16 07:13:00 136 kB
Program_Asystent_osobisty_osoby_z_niepełnosprawnością_20230831093139.pdf 2024-02-16 07:13:00 259 kB
Karta_zakresu_czynności_20230831093139.pdf 2024-02-16 07:13:00 240 kB
Informacja_AOON_2024.docx 2024-02-16 07:13:00 17 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-02-12 Agnieszka Staniszewska 2024-02-16 07:10:40
(gopsujsoly)
2024-02-16 07:22:00
(gopsujsoly)
Wyświetl historię zmian dokumentu « powrót do listy

projekt i wykonanie

© 2014 Ujsoły